Lover og vedteker

Lover for Keeshondklubben Norge – Klubb stiftet i 1990
Vedtatt av årsmøtet den 29/6-2019

 

Kap. 1 lnnledende bestemmelser

§1-1 Organisasjon og virkeområde
Klubbens navn er Keeshondklubben Norge, og forkortes til Keeshondklubben. Klubben er selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i Norsk Kennel Klub (NKK), og klubben er derfor forpliktet til å overholde NKKs lover og bestemmelser, (med mindre særskilt dispensasjon er gitt av NKKs Hovedstyre). Klubben plikter også å vedta lover som pålegger sine egne medlemmer å følge NKKs lover og ikke å handle motstridende mot disse.

Klubben omfatter rasen Keeshond.
Klubben har verneting i Oslo.

 

§1-2 Formål
Keeshondklubben har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og utviklingen av Keeshond. Keeshondklubben skal også arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av hunder, og for at avl av hunder skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard og rasenes sunnhet.

 

§1-3 Definisjoner
Klubbens organer:

  – Årsmøtet
  – Ekstraordinært årsmøte
  – Styret
  – Valgkomité.

 

§1-4 Tilknytning og organisering
Keeshondklubben er medlem i NKK og representerer klubbens medlemmer i saker som beskrevet i klubbens lover.

Keeshondklubben skal ha lover som samsvarer med de obligatoriske krav i NKKs til enhver tid gjeldene lovmal for medlemsklubber. Lovmalen gjelder også for klubber som ikke har vedtatt nye lover i samsvar med lovmalen.

 

Kap. 2 Medlemskap og krav til dette

§2-1 Medlemskap
Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken. lngen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som medlem kan anke avslag i henhold til NKKs til enhver tid gjeldende disiplinærbestemmelser.

Medlemmene er forpliktet til å støtte Keeshondklubben og Norsk Kennel Klubs virksomhet samt å følge Keeshondklubben og Norsk Kennel Klubs lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er offentliggjort av Norsk Kennel Klub eller klubben hva gjelder klubbinternt regelverk.

 

§2-2 Opphør av medlemskap
Medlemskap i klubben opphører ved:

  a) Utmeldelse
  b) Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld til klubben
  c) Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK
  d) Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7

 

§2-3 Medlemskontingent
Alle enkeltmedlemmer skal betale en grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskap, samt klubbkontingent, fastsatt av klubbens årsmøte. Medlem har ingen rettigheter før full kontingenten er betalt.

 

§2-4 Disiplinærreaksjoner
Norsk Kennel Klubs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m. gjelder i sin helhet.

 

Kap. 3 Organisasjon

§3-1 Høyeste myndighet
Klubbens høyeste myndighet er årsmøtet og avholdes hvert år innen 31.07.

Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke). Kvalifisert flertall brukes ved lovvedtak (krever 2/3 flertall) og oppløsing av klubben (krever 3/4 flertall).

I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.

Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.

Det kan alltid kreves skriftlig avstemming. Oppnås ikke alminnelig flertall (50 % + 1, blanke stemmer teller ikke) under første avstemming, gjennomføres ny avstemming. Den kandidat/det forslag som oppnådde færrest antall stemmer faller ut i neste avstemming inntil en kandidat/et forslag har oppnådd alminnelig flertall.  Ved personvalg skal eventuelle innsendte forhåndsstemmer telle med i hver avstemningsrunde. Avgitte stemmer på kandidater som ikke er valgbare skal forkastes (også aktuelle forhåndsstemmer). Alle klubbens medlemmer har forslagsrett til klubbens årsmøte.

 

§3-2 Møte og stemmerett
Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten i det år årsmøtet avholdes og har vært medlem i minst 8 uker har møterett og stemmerett på årsmøtet.

Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap.

Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i klubben.

Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte eller ved forhåndsstemmer. Forhåndsstemmer kan bare benyttes ved valg. Forhåndsstemmer skal være styret i hende senest en uke før årsmøtet. Ved innkallelsen skal styret angi hvordan forhåndsstemmer skal innsendes for at stemmegivningen skal være hemmelig.

På klubbens årsmøte og ekstraordinært årsmøte kan NKK møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett.

 

§3-3 lnnkalling
Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.

Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 3 ukers frist. lnnkallingen skal sendes medlemmet direkte, enten pr post, e-post eller i adressert medlemsblad.

Med innkallelsen skal følge:

  – Saksliste
  – Årsberetning
  – Regnskap med revisors beretning
  – Budsjett for neste år
  – Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.
  – Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.

 

§3-4 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtets oppgaver er å:

  a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, forhåndsstemmer ved valg, innkallingen og sakslisten samt å gi observatører rett til å være til stede.
  b) Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet.
  c) Behandle årsberetning.
  d) Godkjenne regnskap med revisors beretning.
  e) Opprettelse og nedleggelse av avdelinger.
  f) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens saksliste. Benkeforslag (nye saker) er ikke tillatt, bare endringsforslag til rettidig fremmede forslag.
  g) Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet.
  h) Velge:
  1. – Leder for 2 år
  1. – Nestleder for 2 år
  1. – Sekretær for 2 år
  1. – Kasserer for 2 år
  1. – 2 styremedlemmer for 2 år. Så lang det lar seg gjøre skal ikke disse to velges samme år.
  1. – 1 vararepresentant for 1 år
  1. – Valgkomite med leder og 2 medlemmer, samt 1 vararepresentant, alle velges for 1 år
  1. – Revisor for 1 år
  1. – Vararevisor for 1 år

Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret. Dersom man ikke klarer å fylle alle vervene i styret kan man gå ned på antallet: Styret må ha leder, nestleder og 3-5 styremedlemmer. Deretter kan styret konstituere seg selv.

Personer som er dømt av norske domstoler eller ilagt aktivitetsforbud av domstolene/ Mattilsynet for dyremishandling etter Dyrevelferdsloven kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben.

Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg.

Kun saker oppført på sakslisten kan behandles.

Benkeforslag ved personvalg er ikke tillatt.

Forslag til kandidater ved personvalg skal sendes skriftlig til valgkomiteen innen nærmere fastsatte frister. Valgkomiteens innstilling og innkomne forslag på kandidater skal legges frem for årsmøtet til valg.

 

§3-5 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 1O% av medlemmene forlanger det.

Møtet holdes senest 8 uker etter at kravet er fremsatt.

Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal behandles. Kun de saker eller forslag som ligger til grunn for kravet om ekstraordinært årsmøte kan behandles. Endringsforslag til saker på sakslisten kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt.

Reglene for ordinært årsmøte gjelder så langt de passer. Innsending av forslag til valgkomiteen må være valgkomiteen i hende senest 7 dager før ekstraordinært årsmøte.

Valgkomiteens innstilling må foreligge senest 2 dager før ekstraordinært årsmøte.

 

Kap. 4 Styret

§4-1 Styrets myndighet
Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.

 

§4-2 Vedtak og representasjon.
Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmer er til stede. Vedtak fattes med alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke). Ved stemmelikhet er forslaget forkastet.

Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal føres referat fra styremøtene der styrets vedtak fremgår. Referatene skal være tilgjengelig for medlemmene og NKK.

Ved nestleders varige forfall avgjør styret om det skal innkalles til ekstraordinært årsmøte eller om ny nestleder skal velges av- og blant de resterende styremedlemmer

 

§4-3 Styrets oppgaver er å

  – Lede klubben mellom årsmøtene
  – Avholde årsmøte
  – Drive klubben i samsvar med klubbens formål
  – Gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet
  – Oppnevne komiteer og representanter for klubben, og utarbeide retningslinjer for særkomiteer, eventuelt redaktør
  – Søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKK-regionen.
  – Velge/oppnevne sekretær og kasserer innen- eller utenfor styret
  – Eventuelt oppnevne representant til NKK-regionen.

 

Kap. 5 Årsmøte. Valgte verv/komiteer

§5-1 Valgkomité
Valgkomitéen består av leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem. Leder har ansvar for komiteens arbeid. Valgkomitéen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes.

 

§5-2 Revisor
Årsmøtet velger revisorer og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til årsmøtet.

Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.

 

Kap. 6 Diverse bestemmelser

§6-1 Lovendringer
Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og endringer av disse må sendes NKKs Hovedstyre for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.

 

§6-2 Tolking av lovene
NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som følge av medlemskapet i NKK jf. Norsk Kennel Klub sine lover §6-1.

 

§6-3 Oppløsning
For å oppløse klubben kreves det minst 3/4 flertall på ordinært årsmøte. Beslutningen må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst 3/4 flertall. Først etter annen gangs vedtak trer beslutningen om oppløsning i kraft.

Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøte bestemt formål. Bestemmer ikke årsmøte noe spesielt tilfaller midlene NKK.

 

§6-4 Flertallsdefinisjoner
Simpelt flertall

  – Flest stemmer

Alminnelig flertall

  – 50 % + 1 av de avgitte stemmer
  – Blanke stemmer teller ikke

Absolutt flertall

  – 50 % + 1 av de avgitte stemmer
  – Blanke stemmer teller

Kvalifisert flertall

  – 2/3, 3/4 eller annet vedtektsfestet flertall
  – Blanke stemmer teller
  – Bruk er vedtektsfestet

 

 

Habilitetsregler, taushetsplikt mv: se NKKs saksbehandlingsregler.

AVLSREGLER

Oppdretters ansvar:

Ansvaret for hundeoppdrett skal og må ligge hos oppdretter som er den eneste som vet hva som bor i hunden. I dette ansvaret ligger det en forpliktelse hos oppdretter til å skaffe seg kunnskap om rasens svake – og sterke sider, samt forholde seg til etiske retningslinjer.
Åpenhet, kunnskap og tillit er viktige stikkord for en seriøs oppdretter.

Raseklubbens ansvar:

Keeshondklubbens ansvar ligger i det rent forvaltningsmessige. Klubben skal søke å se rasen samlet og drive kvalifisert rådgivning. I dette ligger det bl.a. å tilgjengeliggjøre den informasjon om sykdom, arvbarhet og genproblematikk som er tilgjengelig eller dukker opp i klubbens sfære. Klubbens mål er å få sunne og funksjonelle hunder som kan leve et langt og kvalitetsmessig godt liv, samtidig som Keeshondens særpreg ivaretas og forvaltes på en fornuftig måte.

Avlsrådet:

Grunnet et lite medlemstall har styret utpekt seg selv til avlsråd, med det bør på sikt søkes å få nedsatt et eget utvalg med dette ansvaret. Rådet skal i prinsippet bestå av ressurspersoner som gir råd til oppdrettere og valpe-kjøpere. De har ansvar for føring av statistikk og ha gode kontakter med veterinærer med kunnskap om genetikk og rasen Keeshond. Oppsummert skal avlsrådet fungere som ansvarlig for både avl og oppdrett og bør være en målsetning for Keeshondklubben å få opprettet i framtiden.

Rasens helse:

Funksjonell sunnhet og aktiv helse i dagliglivet er den grunnleggende basis i vårt syn på hundens helse.

Krav til avlsdyr:

Hunden skal være klinisk frisk for å kunne brukes i avl. Hunder med kroniske hudproblemer, gemyttproblemer og benstrukturproblemer må ikke brukes i avl.
Klubben har hatt fastlagte regler for bl.a. obligatorisk screening av hundene etter forekomster av HD og AD med spesifikasjon av hvilke grader som kan aksepteres for bruk i avl eller ikke.
Med det er å tilføye at overdrevent strenge regler og registrerings-restriksjoner fører til redusert genetisk variasjon,og kan derfor virke mot sin hensikt: forekomst av uønsket sykdom øker i stedet for at det reduseres.
Den genetiske variasjonen i Norge og Skandinavia er dessverre liten og dette åpner for at man i spesielle tilfeller må kunne vurdere ikke røntgede dyr.
Den generelle regelen da, vil være at man ikke kombinerer dyr med samme kliniske diagnose (for eksempel bør man ikke kombinere to bærere av HD eller AD.)

På norsk registrerte hunder skal HD status være kjent ved avl.

PHPT status skal være kjent

Hunden bør være stilt og å ha oppnådd minimum 1. premie kvalitet.

Restriksjoner på avlsdyr:

Keeshondklubben bygger på NKKs anbefaling om at ingen hund bør ha flere avkom enn tilsvarende
5 % av antall registrerte avkom i en femårs-periode. Med dagens populasjon av Keeshond, skal det veldig lite til før et slikt tak blir overskredet, så klubben erkjenner at dette kan være vanskelig å tilfredsstille. Klubben anbefaler dog oppdrettere å ha en fornuftig tilnærming til bruk av sine avlsdyr.